Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie 2022 2023 (18)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (13)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 71 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 
  Egzamin ósmoklasisty    
Autor Admin - 214 raz(y) oglądano. 
...

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII


Przypominamy o tym, że w dniach 16-18 czerwca odbędą się egzaminy dla uczniów klasy VIII.
Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, nie ukończy szkoły i będzie powtarzał klasę ósmą.
Uczeń, który w dzień egzaminu ma aktualne zwolnienie lekarskie, będzie pisał w terminie 7-9 lipca.
1. język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY! Rodzicu, uczniu klasy 8!

WAŻNE INFORMACJE!


Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.
Rodzicu, pamiętaj:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
1. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.
1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( do 0,5 l pojemność butelki)
2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2. wychodzi do toalety
3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
1. Po zakończonym egzaminie uczniowie po wyjściu ze szkoły udają się bezpośrednio do swoich domów. Prosimy o nie gromadzenie się w grupach celem rozmów na temat egzaminów. Takie rozmowy proponujemy przez telefonię komórkową lub portale społecznościowe.UCZNIOWIE


-Przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 w maseczkach lub przyłbicach. Przed wejściem do szkoły i Sali egzaminacyjne są zobowiązani zdezynfekować ręce.
-Na terenie szkoły uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz wykonują polecenia osób pilnujących porządku.
-Przed wejściem na sale uczniowie otrzymają kopertę z naklejkami (na dany zakres egzaminu), zajmą wskazane miejsce.
-Po zajęciu miejsca w Sali uczniowie postępują zgodnie z poleceniami przewodniczącego komisji w danej Sali egzaminacyjnej.
-Po rozdaniu arkuszy, sprawdzeniu kompletności, zakodowaniu arkuszy uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania, przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi).
- Pracując z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki uczniowie musza pamiętać (a przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni uczniom) o konieczności wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczności zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.


PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
Termin główny:
-język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
- matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
- język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00
Termin dodatkowy:
- język polski -7 lipca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
- matematyka - 8 lipca 2020 r.(środa) - godz. 9:00
-; język obcy nowożytny -9 lipca 2020 r.(czwartek) - godz.9:00
-Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
-Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
-Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

Czas standardowy - Czas przedłużony
język polski 120 min. - do 180 min.
Matematyka 100 min. - do 150 min.
język obcy nowożytny 90 min. - do 135 min.

CO WARTO WIEDZIEĆ O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany w terminie głównym w czerwcu oraz w terminie dodatkowym w lipcu.
3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z języka: angielskiego
12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Zasady przeprowadzanie egzaminu:


1. Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
1. Obowiązuje całkowity zakaz pożyczania materiałów od innych zdających
2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda nie będzie zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
3. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną .
4. Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
5. Obowiązuje nakaz niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
6. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo;
9. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w wytycznych W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
11. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
13. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych godzinach lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup zdających w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali egzaminacyjnej, aby np. skorzystać z toalety.
14. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany , a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
15. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej - jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali uczestniczył w odbieraniu materiałów.
16. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej
17. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
Jak wyglądają arkusze.

arkusz egzaminacyjny
- oznacza materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu , zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunkach 1a i 1b (w galerii poniżej)karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych
- oznacza osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza "standardowego" (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w czerwcu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i lipcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych

karta odpowiedzi
- oznacza kartę dołączoną na perforacji - albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych - na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym

Uwaga!W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r., tj.
a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 16 czerwca 2020 r.
b) egzamin ósmoklasisty z matematyki: 22 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 17 czerwca 2020 r.
c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 18 czerwca 2020 r.
Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020, w tym samym dokumencie dokładnie są opisane przyczyny przerwania oraz unieważnienia egzaminu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.
Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako "0%".
Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.
Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.poniedziałek, 15 czerwca 2020     Strona gotowa do druku  
Egzamin ósmoklasisty | Loguj/Utwórz konto | 0 Komentarzy
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Theme creado por dev-postnuke.com