Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie 2022 2023 (6)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (74)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 43 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 
  Procedury bezpieczeństwa    
Autor Admin - 141 raz(y) oglądano. 
...


Szanowni rodzice


W ramach bezpieczeństwa od 1 września wprowadziliśmy na terenie szkoły nakaz noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeniach użytkowanych przez wiele grup. Podczas lekcji po zajęciu miejsc uczniowie będą mogli zdjąć maseczki. O pozostałych, szczegółowych rozwiązaniach będą uczniowie poinformowani na pierwszych spotkaniach z wychowawcami w dniu 2 września 2020 r.

Rodziców bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie pandemii COVID-19 od 1 września 2020 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w dostępnym poniżej dokumencie.Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej


opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2020 r.


Organizacja zajęć


- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
- Przy wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
- Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
- Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)i w wyznaczonych obszarach.
- Wychowawcy klas zobowiązani są do zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. ( kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.)
- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, kieruje go do odrębnego pomieszczenia ( nr.6 ) i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
- Wszystkie osoby (uczniowie, nauczyciele i pracownicy )są zobowiązani do zachowania odpowiedniego dystansu. Uczniowie przebywają w jednej sali od momentu przyjścia do szkoły, aż do zakończenia lekcji według ustalonego planu lekcji.
- W czasie przerw, uczniowie wychodzą na zewnątrz budynku według ustalonego harmonogramu. Pozostali przebywają w sali lekcyjnej.
- Sale lekcyjne wietrzone są po każdej godzinie dydaktycznej.
- W razie konieczności zmiany sali (informatyka) przeprowadzana jest dezynfekcja według ustalonego harmonogramu.
- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć zostaną oczyszczone i zdezynfekowane przez wyznaczone osoby.
- Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
- Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)zabawki, rzeczy.
- Podczas korzystania z szatni, jednocześnie może znajdować się w niej troje dzieci. Pozostali czekają w bezpiecznej odległości na zewnątrz.
- Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać tylko dzieci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki podczas swojej pracy. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
- Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w szkole według ustalonego planu z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Z biblioteki szkolnej dzieci mogą korzystać w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

- Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne.
- Osoby te mają obowiązek zakrywania ust i nosa
- Wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
- W każdym pomieszczeniu (sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne) znajduje się harmonogram wykonywanych czynności porządkowych i dezynfekcyjnych. Po wykonaniu czynności odpowiedzialny potwierdza własnoręcznym podpisem, wykonanie zadania.
- Dezynfekcji podlegają: powierzchnie dotykowe - klamki i powierzchnie płaskie, klawiatura, włączniki, poręcze
- Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
- W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
- Zużyte materiały higieniczne należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników.


Gastronomia


- Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w salach lekcyjnych i spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
- Obiady przywożone będą w pojemnikach jednorazowych, i bezpośrednio wydawane dzieciom.
- Dania i sztućce jednorazowego użytku wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracowników szkoły


- Wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący zajęcia w przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia lub zasygnalizowaniu przez niego dolegliwości zgłaszają ten fakt do dyrektora szkoły.
- Badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego dokonuje osoba wskazana przez dyrektora.
- Termometr podlega dezynfekcji po każdorazowym użyciu.
- W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37 st. C, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.
- Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu - nr.6
- Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
- Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.
- Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane i przewietrzone przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
- W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
- W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba ta zostanie odizolowana w pomieszczeniu nr 6 do tego wyznaczonym.
- Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
- Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Procedura wyboru formy kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej


- Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia - stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu opolskiego, na terenie którego ma siedzibę Społeczna Szkoła Podstawowa Dąbrowie Wronowskiej
- W zależności od tego, czy powiat opolski, na terenie którego ma siedzibę Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, został zaliczony do strefy "czerwonej" lub "żółtej", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły
- W sytuacji niezaliczenia powiatu opolskiego do strefy "żółtej" lub "czerwonej" w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
- W przypadku zaliczenia powiatu opolskiego do strefy "żółtej" dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) - dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

2) w przypadku zaliczenia powiatu opolskiego do strefy "czerwonej" dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

3). Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa powyżej wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej- Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego.
- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
- Potwierdzenie spełnienia warunków, następuje w drodze pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
- W szkole dokonywany jest pomiar temperatury uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi odrębnym zarządzeniem dyrektora.
- Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
- Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
- Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów.


Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

poniedziałek, 31 sierpnia 2020     Strona gotowa do druku  
Procedury bezpieczeństwa | Loguj/Utwórz konto | 0 Komentarzy
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Theme creado por dev-postnuke.com