Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie 2022 2023 (25)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (86)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 13 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Temat: ...

Teksty opublikowane w tym temacie.

    1234567891011121314151617273747   >


  Zebranie sprawozdawcze Autor Admin - 422 raz(y) oglądano. 
... Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek" uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.07.2023 roku o godz. 20:00 w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej odbędzie się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia.
Dorota Włodarczyk-Chęć


 
piątek, 14 lipca 2023       Strona gotowa do druku  

  RP Autor Admin - 292 raz(y) oglądano. 
...


Posiedzenie Rady Pedagogicznej
w Społecznej Szkole Podstawowej
w Dąbrowie Wronowskiej
odbędzie się
25.08.2021r o godz. 10.00

Małgorzata Hulak


 
wtorek, 10 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Komunikat dla rodziców Autor Admin - 304 raz(y) oglądano. 
...

DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT

Uwaga!!!

Rodzice dzieci urodzonych w 2004, 2005 i 2006 roku zamieszkałych na terenie gminy Poniatowa.

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Poniatowa lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Oświadczenie można:

- przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, lub
- dostarczyć osobiście - budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pokój 213, lub
- wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia na adres mailowy: sekretariat@mgzoo.pl
lub
-wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia przez e-PUAP (poniżej):
https://mgzoo.bip.gov.pl/e-skrzynka-podawcza/e-skrzynka-podawcza.html


Ważne informacje:


Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:
1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:


Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.


Wzór oświadczenia rodzica do pobrania na stronie poniżej (ostatnia pozycja w tabeli z załącznikami):
https://mgzoo.bip.gov.pl/obowiazek-szkolny-i-obowiazek-nauki/postepowanie-egzekucyjne-w-zakresie-obowiazku-szkolnego.html
- lub w UM w pokoju 213 
wtorek, 10 sierpnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Rodzic pierwszym doradcą Autor Admin - 214 raz(y) oglądano. 
...Lubelskie Kuratorium Oświaty zaprasza na spotkanie służące wsparciu rodziców klas VIII szkoły podstawowej w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkól ponadpodstawowych. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 na platformie Teams.


Dołącz do spotkania 
wtorek, 20 kwietnia 2021       Strona gotowa do druku  

  Święto Edukacji Narodowej Autor Admin - 280 raz(y) oglądano. 
...
Praca wychowawcy to praca niełatwa
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, a także pracownikom Naszej Szkoły składamy podziękowania za codzienny trud oraz zaangażowanie w kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że wytrwałość oraz nowatorskie podejście do uczniów zaowocują kolejnymi sukcesami na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej.
Wszystkiego najlepszego, a więc: zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, także w życiu osobistym życzą

Dyrekcja

Małgorzata Hulak i Dorota Włodarczyk-Chęć

Rada Rodziców oraz SU
Zobacz występ uczniów


 
wtorek, 13 października 2020       Strona gotowa do druku  

  Procedury bezpieczeństwa Autor Admin - 282 raz(y) oglądano. 
...


Szanowni rodzice


W ramach bezpieczeństwa od 1 września wprowadziliśmy na terenie szkoły nakaz noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeniach użytkowanych przez wiele grup. Podczas lekcji po zajęciu miejsc uczniowie będą mogli zdjąć maseczki. O pozostałych, szczegółowych rozwiązaniach będą uczniowie poinformowani na pierwszych spotkaniach z wychowawcami w dniu 2 września 2020 r.

Rodziców bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie pandemii COVID-19 od 1 września 2020 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w dostępnym poniżej dokumencie.Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej


opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2020 r.


Organizacja zajęć


- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
- Przy wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
- Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
- Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)i w wyznaczonych obszarach.
- Wychowawcy klas zobowiązani są do zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. ( kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.)
- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, kieruje go do odrębnego pomieszczenia ( nr.6 ) i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
- Wszystkie osoby (uczniowie, nauczyciele i pracownicy )są zobowiązani do zachowania odpowiedniego dystansu. Uczniowie przebywają w jednej sali od momentu przyjścia do szkoły, aż do zakończenia lekcji według ustalonego planu lekcji.
- W czasie przerw, uczniowie wychodzą na zewnątrz budynku według ustalonego harmonogramu. Pozostali przebywają w sali lekcyjnej.
- Sale lekcyjne wietrzone są po każdej godzinie dydaktycznej.
- W razie konieczności zmiany sali (informatyka) przeprowadzana jest dezynfekcja według ustalonego harmonogramu.
- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć zostaną oczyszczone i zdezynfekowane przez wyznaczone osoby.
- Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
- Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)zabawki, rzeczy.
- Podczas korzystania z szatni, jednocześnie może znajdować się w niej troje dzieci. Pozostali czekają w bezpiecznej odległości na zewnątrz.
- Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać tylko dzieci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki podczas swojej pracy. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
- Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w szkole według ustalonego planu z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Z biblioteki szkolnej dzieci mogą korzystać w poniedziałki i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

- Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne.
- Osoby te mają obowiązek zakrywania ust i nosa
- Wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
- W każdym pomieszczeniu (sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne) znajduje się harmonogram wykonywanych czynności porządkowych i dezynfekcyjnych. Po wykonaniu czynności odpowiedzialny potwierdza własnoręcznym podpisem, wykonanie zadania.
- Dezynfekcji podlegają: powierzchnie dotykowe - klamki i powierzchnie płaskie, klawiatura, włączniki, poręcze
- Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
- W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
- Zużyte materiały higieniczne należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników.


Gastronomia


- Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w salach lekcyjnych i spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
- Obiady przywożone będą w pojemnikach jednorazowych, i bezpośrednio wydawane dzieciom.
- Dania i sztućce jednorazowego użytku wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracowników szkoły


- Wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący zajęcia w przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia lub zasygnalizowaniu przez niego dolegliwości zgłaszają ten fakt do dyrektora szkoły.
- Badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego dokonuje osoba wskazana przez dyrektora.
- Termometr podlega dezynfekcji po każdorazowym użyciu.
- W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37 st. C, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.
- Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu - nr.6
- Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
- Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.
- Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane i przewietrzone przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
- W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
- W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
- W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba ta zostanie odizolowana w pomieszczeniu nr 6 do tego wyznaczonym.
- Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
- Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Procedura wyboru formy kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej


- Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia - stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu opolskiego, na terenie którego ma siedzibę Społeczna Szkoła Podstawowa Dąbrowie Wronowskiej
- W zależności od tego, czy powiat opolski, na terenie którego ma siedzibę Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, został zaliczony do strefy "czerwonej" lub "żółtej", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły
- W sytuacji niezaliczenia powiatu opolskiego do strefy "żółtej" lub "czerwonej" w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
- W przypadku zaliczenia powiatu opolskiego do strefy "żółtej" dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) - dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

2) w przypadku zaliczenia powiatu opolskiego do strefy "czerwonej" dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

3). Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa powyżej wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii w Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej- Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego.
- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
- Potwierdzenie spełnienia warunków, następuje w drodze pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
- W szkole dokonywany jest pomiar temperatury uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi odrębnym zarządzeniem dyrektora.
- Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
- Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
- Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów.


Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020       Strona gotowa do druku  

  Bezpieczny powrót do szkół Autor Admin - 264 raz(y) oglądano. 
...

Zalecenia i wskazówki Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów i rodziców w ramach bezpiecznego powrotu do szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Link do strony


 
wtorek, 25 sierpnia 2020       Strona gotowa do druku  

  Egzamin ósmoklasisty Autor Admin - 422 raz(y) oglądano. 
...

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII


Przypominamy o tym, że w dniach 16-18 czerwca odbędą się egzaminy dla uczniów klasy VIII.
Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, nie ukończy szkoły i będzie powtarzał klasę ósmą.
Uczeń, który w dzień egzaminu ma aktualne zwolnienie lekarskie, będzie pisał w terminie 7-9 lipca.
1. język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY! Rodzicu, uczniu klasy 8!

WAŻNE INFORMACJE!


Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.
Rodzicu, pamiętaj:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
1. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.
1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( do 0,5 l pojemność butelki)
2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2. wychodzi do toalety
3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
1. Po zakończonym egzaminie uczniowie po wyjściu ze szkoły udają się bezpośrednio do swoich domów. Prosimy o nie gromadzenie się w grupach celem rozmów na temat egzaminów. Takie rozmowy proponujemy przez telefonię komórkową lub portale społecznościowe.UCZNIOWIE


-Przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 w maseczkach lub przyłbicach. Przed wejściem do szkoły i Sali egzaminacyjne są zobowiązani zdezynfekować ręce.
-Na terenie szkoły uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz wykonują polecenia osób pilnujących porządku.
-Przed wejściem na sale uczniowie otrzymają kopertę z naklejkami (na dany zakres egzaminu), zajmą wskazane miejsce.
-Po zajęciu miejsca w Sali uczniowie postępują zgodnie z poleceniami przewodniczącego komisji w danej Sali egzaminacyjnej.
-Po rozdaniu arkuszy, sprawdzeniu kompletności, zakodowaniu arkuszy uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania, przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi).
- Pracując z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki uczniowie musza pamiętać (a przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni uczniom) o konieczności wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczności zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.


PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
Termin główny:
-język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
- matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
- język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00
Termin dodatkowy:
- język polski -7 lipca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
- matematyka - 8 lipca 2020 r.(środa) - godz. 9:00
-; język obcy nowożytny -9 lipca 2020 r.(czwartek) - godz.9:00
-Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
-Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
-Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

Czas standardowy - Czas przedłużony
język polski 120 min. - do 180 min.
Matematyka 100 min. - do 150 min.
język obcy nowożytny 90 min. - do 135 min.

CO WARTO WIEDZIEĆ O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany w terminie głównym w czerwcu oraz w terminie dodatkowym w lipcu.
3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z języka: angielskiego
12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Zasady przeprowadzanie egzaminu:


1. Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
1. Obowiązuje całkowity zakaz pożyczania materiałów od innych zdających
2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda nie będzie zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
3. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną .
4. Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
5. Obowiązuje nakaz niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
6. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo;
9. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w wytycznych W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
11. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
13. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych godzinach lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup zdających w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali egzaminacyjnej, aby np. skorzystać z toalety.
14. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany , a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
15. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej - jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali uczestniczył w odbieraniu materiałów.
16. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej
17. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
Jak wyglądają arkusze.

arkusz egzaminacyjny
- oznacza materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu , zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunkach 1a i 1b (w galerii poniżej)karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych
- oznacza osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza "standardowego" (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w czerwcu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i lipcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych

karta odpowiedzi
- oznacza kartę dołączoną na perforacji - albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych - na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym

Uwaga!W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r., tj.
a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 16 czerwca 2020 r.
b) egzamin ósmoklasisty z matematyki: 22 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 17 czerwca 2020 r.
c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r. - egzamin odbędzie się 18 czerwca 2020 r.
Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020, w tym samym dokumencie dokładnie są opisane przyczyny przerwania oraz unieważnienia egzaminu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.
Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako "0%".
Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.
Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. 
poniedziałek, 15 czerwca 2020       Strona gotowa do druku  

  Zamiast majowego apelu - konkurs historyczny Autor Admin - 337 raz(y) oglądano. 
...
Chcąc upamiętnić 229. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji zw. Konstytucją 3 maja lub Ustawą Rządową, nauczycielka historii - p. Wanda Czuryło przeprowadziła konkurs historyczny. Zazwyczaj uczniowie prezentowali swe umiejętności aktorskie i wokalne w uroczystym apelu. Odgrywali scenki, pozwalające zrozumieć młodszym koleżankom i kolegom, czym była dla ówczesnych Polaków ustawa ogłoszona o świcie 3 maja 1791. Jedni uczniowie mieli możliwość wcielić się w króla Polski, S. A. Poniatowskiego, inni - lepiej czuli się w roli twórców konstytucji (np. H. Kołłątaja) lub narratora. Odgrywanie ról korzystnie wpływało na rozwój poznawczy i emocjonalny uczniów, a nauka kwestii dodatkowo wzmacniała pamięć. Pandemia Covid - 19 zmieniła naszą wieloletnią tradycję. Zamiast odśpiewania w galowych strojach radosnej pieśni patriotycznej "Witaj majowa jutrzenko" uczniowie z kl. 5 - 7 usiedli do swoich komputerów i w formie zdalnej rozwiązali test. Po sprawdzeniu 11 odesłanych prac, nauczyciel wyłonił 3 najlepsze. Ich autorzy wykazali się największą znajomością faktów dotyczących okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja i udzielili wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie podchwytliwe pytania.

Niniejszym z ogromną przyjemnością prezentujemy zwycięzców:

1 miejsce - ucz. kl. 6 - Klaudia Sochaj - 32 p/34 p
2 miejsce - ucz. kl.6 - Amelia Gajec - 29,5 p/34 p
3 miejsce - ucz. kl. 5 - Amelia Książek - 28 p/34 p

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za uczestnictwo. Nagrody dla zwycięzców - oprócz ocen z przedmiotu - zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.
Dziękujemy raz jeszcze! I zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach. Już wkrótce - konkurs mitologiczny dla kl. 5-6.


 
środa, 03 czerwca 2020       Strona gotowa do druku  

  Życzenia od Lubelskiego Kuratorium Oświaty Autor Admin - 312 raz(y) oglądano. 
...

Drogie Dzieci!


Nie ma i nie może być bardziej rozpromienionego i przepełnionego uśmiechami święta niż Dzień Dziecka, bo ten właśnie dzień kojarzy się z nieposkromioną energią i radością, którą wypełniacie świat dorosłych.
Z całego serca życzę Wam, by beztroska i radość towarzyszyły każdej chwili Waszego życia, by ku pięknej dorosłości prowadziły Was zawsze spełniające się marzenia.
Życzę też, by czas poświęcony zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności zawsze kojarzył się z fascynującą przygodą, która pozwala odkrywać tajemnice i zagadki otaczającego nas świata, a przede wszystkim uwierzyć w nieograniczone możliwości Waszej wyobraźni i pomysłowości.

Pozdrawiam Was najserdeczniej,
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty


 
środa, 03 czerwca 2020       Strona gotowa do druku  

    1234567891011121314151617273747   >

Theme creado por dev-postnuke.com